Ochrana osobných údajov

1. Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Miloslava Kršková Prefabetón - Diviaky IČO 17965420 so sídlom ul. 1.mája 33, 03901 Turčianske Teplice (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb, a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť:

  • dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími informačnými technológiami,
  • chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením a zachovať ich dôvernosť,
  • identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

Kontakt na zodpovednú osobu: [email protected]

2. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s politikou uchovávania údajov a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli vzniknúť najmä narušením bezpečnosti alebo poškodením integrity spracúvaných dát.

3. Vymedzenie pojmov

3.1. „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

3.2. „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

3.3. „obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

3.4. „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

3.5. „informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;

3.6. „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

3.7. „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

3.8. „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

3.9. „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

3.10. „porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

3.11. „relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Európskej únie.

4. Účely spracúvania osobných údajov

Účel Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Právny základ : článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia
Zoznam osobných údajov
- titul
- meno a priezvisko
- podpis
- adresa
- e-mail
- číslo telefónu
- adresa doručenia
Kategórie dotknutých osôb zákazník
Kategória príjemcov - PRIPRAVUJE SA ( AKTUALIZACIA )
Doba uchovávania v rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -

 

Účel ESHOP
Právny základ : čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
Zoznam osobných údajov užívateľský účet: - meno a priezvisko – e-mail - číslo telefónu - dátum narodenia - adresa trvalého bydliska - adresa doručenia
Popis Registrácia zákazníka a evidencia nákupov elektronickom obchode eshop.
Kategórie dotknutých osôb zákazník
Kategória príjemcov -
Doba uchovávania po dobu registrácie v eshope
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -
Účel REKLAMÁCIE - VRÁTENIE TOVARU
Právny základ :

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

Zoznam osobných údajov meno a priezvisko – e-mail - číslo telefónu - dátum - adresa - bankové spojenie
Kategórie dotknutých osôb zákazník/spotrebiteľ
Príjemca prevádzkovateľ
Doba uchovávania 10 rokov
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia Retino.cz s.r.o., Klimentská 1746/52, 11001 Praha, ČR, IČ: 06222234

 

Účel EVIDENCIA POŽIADAVIEK
Právny základ :

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely).

Zoznam osobných údajov meno a priezvisko – e-mail - číslo telefónu - dátum - adresa
Popis Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom kontaktných formulárov uvedených na našej webovej stránke a e-mailov sa spracúvajú iba na vybavenie Vašej žiadosti. Vyplnením a odoslaním žiadosti súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov a to odoslaním žiadosti na emailovú adresu: [email protected] alebo zaslaním žiadosti na adresu prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.
Kategórie dotknutých osôb zákazník a potencionálny zákazník
Doba uchovávania po dobu 1 roka
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

Účel VERNOSTNÉ PROGRAMY
Právny základ : čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia
Zoznam osobných údajov - meno a priezvisko – e-mail - číslo telefónu - adresa trvalého bydliska - štát
Kategórie dotknutých osôb zákazník
Doba uchovávania 1 rok po odhlásení sa zo systému eshopu
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -

 

Účel SPRACOVANIE ÚČTOVNÝCH DOKLADOV
Právny základ : čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zoznam osobných údajov titul - meno a priezvisko – e-mail - číslo telefónu - dátum narodenia - adresa trvalého bydliska - adresa doručenia - popis
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady
Doba uchovávania v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -

 

Účel NEWSLETTER
Právny základ : čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
Zoznam osobných údajov e-mail
Popis

Pokiaľ si želáte, môžete sa prihlásiť do nášho elektronického informačného newslettera, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach www.prefabeton.sk ("ODOBERAŤ NEWSLETTER"). Osobné údaje sa budú spracúvať iba na zasielanie newsletter správ na vami zadanú e-mailovú adresu. Prihlásením sa do newslettera súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvame v zmysle horeuvedeného právneho základu. Vaša e-mailová adresa bude spracúvaná až kým sa neodhlásite z odberu. Odhlásiť sa z odberu je možné kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý je uvedený v každej správe newslettera, ktorú od nás dostanete. Po odhlásení už od nebudete od nás dostávať žiadne newsletter správy. Rozsah spracúvaných osobných údajov: e-mailová adresa

Kategórie dotknutých osôb zákazník a potencionálny zákazník
Kategória príjemcov Vaše osobné údaje spojené s marketingom môžu byť poskytované naším partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracúvania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti
Doba uchovávania po dobu 1 roka
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -

 

Účel KAMEROVÝ SYSTĚM
Právny základ : čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
Zoznam osobných údajov videonahrávky z monitorovaných priestorov
Popis Na našej prevádzke je inštalovaný kamerový informačný systém, ktorým sú monitorované priestory prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku. Záznamy z kamerového systému nie sú poskytované tretím osobám. Sú sprístupnené len oprávneným osobám prevádzkovateľa a IT špecialistom, ktorí na nich vykonávajú údržbu. Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na ochranu majetku a pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní. Môžu byť poskytnuté súdom a orgánom činným v priestupkovom alebo trestnom konaní.
Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci - osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore

Kategória príjemcov -
Doba uchovávania ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou v lehote 4 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -

 

Účel PRIAMY MARKETING
Právny základ : čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
Zoznam osobných údajov meno a priezvisko – e-mail - číslo telefónu - adresa
Popis Registrácia zákazníka a evidencia nákupov elektronickom obchode eShop.
Kategórie dotknutých osôb zákazník
Kategória príjemcov Vaše osobné údaje spojené s marketingom môžu byť poskytované naším partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracúvania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti
Doba uchovávania po dobu zmluvného alebo obchodného vzťahu
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -

 

Účel VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok, zákona. č . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Zoznam osobných údajov meno a priezvisko – e-mail - číslo telefónu - dátum narodenia - adresa
Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby, fyzické osoby, právnické osoby v postavení účastníkov konania
Kategória príjemcov -
Doba uchovávania 5 rokov
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -

 

Účel EXEKÚCIE
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v zmysle zákona č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Zoznam osobných údajov bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania
Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba - účastník exekučné konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania
Kategória príjemcov -
Doba uchovávania 7 rokov
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -

 

Účel EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Právny základ : čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko - pracovné zaradenie - služobné zaradenia - funkčné zaradenie - osobné číslo zamestnanca - útvar - miesto výkonu práce - telefónne číslo - adresa elektronickej pošty na pracovisko - identifikačné údaje zamestnávateľa

Kategórie dotknutých osôb zástupcovia a zamestnanci dodávateľov a odberateľov
Doba uchovávania 10 rokov po skončení zmluvy alebo obchodného vzťahu
Cezhraničný prenos prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Sprostredkovatelia -

5. Práva dotknutej osoby

5.1. Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese poverenej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

5.2. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme
k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

5.3. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

5.4. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

5.5. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

5.6. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

5.7. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o Vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás kontaktujte. V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame Vaše osobné údaje, obráťte sa na našu zodpovednú osobu dohľadom nad spracúvaním osobných údajov e-mailom na: i alebo písomne na [email protected] adresu: Miloslava Kršková Prefabetón - Diviaky, ul. 1.mája 33 , 03901 Turčianske Teplice .Naša poverená osoba preskúma Vašu námietku a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk.

Tieto zásady sú účinné od 1. 4. 2022